Slide background Image layer

Patimi şi depresie.Ce este şi cum se vindecă depresia

Cauza depresiei este egoismul cel mare. Biserica cultivand smerenia si ascultarea, ne vindeca de ea. Viata ascetica si viata Sfintelor Taine ne izbavesc de toate patimile si de depresie. In special Taina Spovedaniei lucreaza generala "Psihanaliza dumnezeiasca ", pentru ca prin ea omul se vindeca mai...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Învăţături

Vezi detalii
Slide background Image layer

Fluture în palmă. De ce omul contemporan are nevoie de crestinism

Din punct de vedere al veşniciei, soarta oricărui om nu depinde, sub nicio formă, de circumstanţele vieţii lui, ci numai de modul cum se foloseşte de circumstanţele respective, date de Dumnezeu. Domnul cunoaşte structura duhovnicească a fiecăruia dintre noi şi, în iubirea Sa, îi oferă fiecărei pe...

Vezi detalii
Slide background Image layer

De la Urali la ceruri. Povestiri adevărate din vremuri ateiste

Am intrat sub un acoperiş pentru a mă adăposti puţin de vremea rea. Lângă mine s-au înghesuit și alții. Îndată ce vremea s-a indreptat, cei mai mulți au năvălit în clădirea de alături. Se pare că era o biserică. Am intrat și eu ca un tâlhar. Oare m-or fi văzut cineva? Nu de alta, dar aș fi rănit-o p...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Dumnezeiasca Liturghie

Dacă noi, la nivel personal sau comun, nu vom învăţa să trăim duhovniceşte din revelaţiile tainice care ne sunt oferite permanent în Liturghie, ci vom rămâne numai la nivelul de trăire sufletesc, însăşi Liturghia va fi pentru noi neînţeleasă, în mare parte. Adesea ni se pare că „duhovnicesc” înseamn...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Maica bucuriei- Monahia Gavrilia Papaiannis

De fapt, atunci când vorbeai cu ea simţeai că devenea tu, era ca şi când ţi-ai fi vorbit ţie însuţi, nu te adresai unei monahii. De aceea, nici nu spunea nimic, nu te corecta, şi ca urmare te simţeai foarte confortabil împreună cu ea, aşa cum te simţi cu tine. *** Maica nu era zâmbitoare, dar oc...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Îndemnuri mântuitoare de suflet ale părinților contemporani

Nu este suficient doar să te rogi, ci să şi fii atent. Să priveghezi, să fii atent la gânduri, să le struneşti cu multă îndemânare, altminteri ele te vor stăpâni, şi la sfârşit vei ajunge de batjocură demonilor. Nu am văzut suflet care să se roage să înainteze, să aibă foloase duhovniceşti, fără cur...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Patericul georgian

Fratele ajutat de frate este ca o cetate tare, spune înţeleptul Solomon (Pilde 18, 19). Cu o cetate întărită, cu o cetate de necucerit se aseamănă fiecare Biserică Ortodoxă locală atunci când este susţinută şi primeşte ajutorul şi sprijinul unei alte Biserici locale. Şi dacă aceasta se întâmplă î...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Scrieri Duhovnicesti BROSATA

Un autor filocalic sirian de importanţa Avvei Iosif Hazzaya este vrednic de o prezentare mai amplă decât o pot face rândurile unui simplu „prolog“. Întâi de toate, pentru simplul motiv că scrierile sale apar pentru prima oară în româneşte. În al doilea rând, pentru că cititorul modern de literatură ...

Vezi detalii
Slide background Image layer

Pravila zilnica a crestinului ortodox. Carte de rugaciuni.

Vezi detalii

Cercetează-te pe tine însuţi înaintea Spovedaniei şi a Sfintei Împărtăşanii

Traducere din limba rusă de Cristea Florentina


16.00 13.6

Autor: Protoiereu Grigorie Diacenko

Editura: Egumeniţa

Format: 13/20

Pagini: 434

ISBN: 978-606-550-079-2

Îndeosebi în zilele Postului Mare, când totul îl îndeamnă pe creştin la adevărată pocăinţă, foarte folositor este ca el să se aplece asupra sufletului său şi să se cerceteze cu luare-aminte pe sine pentru a vedea mai clar cât de mult s-a îndepărtat el de desăvârşirea vieţuirii creştine sau cât de mult s-a apropiat de ea.

Văzându-şi în urma acestei cercetări de sine sărăcia sufletului şi pricepând toată amărăciunea vieţuirii sale fără Dumnezeu, orice creştin adevărat negreşit va simţi nevoia de pocăinţă şi îndreptare a vieţii sale ca fiind singura cale, pe care el, asemenea fiului risipitor, venindu-şi în sine (Lc. 15, 17), se poate întoarce în casa Dumnezeului şi Tatălui său Ceresc.

Pentru a ne cunoaşte pe sine trebuie să chemăm în fiecare zi la judecată sufletul nostru şi să dăm socoteală pentru purtarea şi lucrarea noastră;

Pentru aceasta iată ce ne trebuie să facem: pune de o parte legea lui Dumnezeu, iar de cealaltă – viaţa ta şi vezi prin ce se aseamănă şi nu se aseamănă ele.


Dacă lucrarea de faţă va aduce un oarecare folos măcar câtorva creştini, cu toată osârdia îi rog pe aceştia în numele dragostei lui Hristos să-l pomenească în sfintele lor rugăciuni pe iereul Grigorie, cel ce s-a ostenit asupra ei.

Protoiereu Grigorie Diacenko
3 martie 1897
CUPRINS
PARTEA I
ÎNAINTEA SPOVEDANIEI
DESPRE FOLOSUL CERCETĂRII DE SINE
(În loc de prefaţă).............................................................................. 7
CAPITOLUL I
ÎNDATORIRILE CĂTRE DUMNEZEU
Îl iubesc eu pe Domnul cu toată inima mea?................................ 23
Nu cuget eu că‑mi voi găsi bucuria în lumea aceasta,
în cu totul altceva şi nu în Domnul?.............................................. 25
Mă apropii eu de Dumnezeu sau mă îndepărtez de El?............. 28
Îmi aduc eu aminte de adevărurile credinţei,
pentru uitarea cărora pot ajunge la veşnica pieire?..................... 32
Îmi închipui eu totdeauna cât mai viu atotprezenţa
lui Dumnezeu?................................................................................. 38
Am eu mântuitoarea frică de Dumnezeu?................................... 42
Aduce inima mea totdeauna mulţumire lui Dumnezeu
pentru nenumăratele Lui binefaceri arătate mie?........................ 45
Nu L‑am mâniat eu vreodată pe Domnul, cârtind
împotriva judecăţilor, aşa‑zis nedrepte, ale Proniei Lui?........... 49
Nu am cârtit eu împotriva lui Dumnezeu din pricina
necazurilor ce mi‑au fost trimise?.................................................. 50
Nu am avut eu în suflet gânduri de hulă, ce m‑au împresurat
cu sila în el, împotriva lui Dumnezeu?......................................... 53
Mi‑e drag să vorbesc despre Dumnezeu şi
lucrurile duhovniceşti?................................................................... 56
Nu a fost umbrită adeseori dragostea mea pentru Dumnezeu
de gândurile necredinţei?............................................................... 57
Este prezent harul Sfântului Duh în inima mea?......................... 59
Sunt aproape de Iisus Hristos sau sunt departe de El?............... 62
Îl iubesc eu pe Iisus Hristos ca pe Mântuitorul meu?................. 65
Pe ce treaptă a urcuşului către Dumnezeu mă aflu eu?.............. 67
Înţeleg eu cu toate puterile sufletului meu adevărul
că fără Iisus Hristos nu pot face niciun pas
pe calea vieţii duhovniceşti? .......................................................... 73
Nu îngădui eu neatenţia şi împrăştierea la rugăciune?.............. 79
Nu mă lenevesc eu în a mă ruga?.................................................. 81
Mă desăvârşesc eu în cunoaşterea sfintei credinţe?.................... 82
Împlinesc eu întocmai porunca lui Dumnezeu despre
cinstirea zilelor de duminică şi sărbători şi le sfinţesc
eu pe ele prin faptele bunei credinţe?........................................... 87
Muncesc eu în zilele de lucru şi nu mă lenevesc?........................ 91
Nu mă las eu stăpânit de trândăvie?............................................. 94
Stau eu cu evlavie în biserica lui Dumnezeu?.............................. 95
Mă apropii eu cu credinţă şi evlavie de Tainele lui Hristos?..........98
Mă străduiesc eu să împlinesc sfaturile Cuvântului lui
Dumnezeu despre urmarea lui Dumnezeu?................................ 99
Nu m‑am făcut eu vinovat de păcate împotriva Duhului Sfânt?...... 101
Mă las eu în voia lui Dumnezeu?................................................. 108
Capitolul II
ÎNDATORIRILE CĂTRE APROAPELE
Îl iubesc eu pe aproapele meu după porunca lui Hristos,
ca pe mine însumi?........................................................................ 113
Sunt eu milostiv către aproapele meu după
exemplul samarineanului milostiv?............................................ 117
Îmi aduc eu bine aminte că iubirea creştină este lege şi
pentru mine şi pentru orice inimă omenească?......................... 120
Nu am nutrit eu răutate faţă de aproapele?............................... 124
Mă străduiesc eu să am pace cu toţi?........................................... 126
Nu mă mâniez eu pe fratele meu?............................................... 128
Mă rog eu lui Dumnezeu pentru aproapele meu?.................... 131
Îi cinstesc eu pe părinţii mei aşa cum
cere legea lui Dumnezeu?............................................................. 132
Mă supun eu, după Cuvântul lui Dumnezeu, stăpânirilor,
şi nu numai de frică, ci şi pentru conştiinţă?.............................. 139
Arăt eu cinstirea cuvenită păstorilor Bisericii?.......................... 141
Îmi iubesc eu Patria?...................................................................... 143
Nu am greşit eu împotriva aproapelui prin păcate
strigătoare la cer?........................................................................... 148
Nu îl smintesc eu pe aproapele meu spre păcat?....................... 150
Lupt eu cu bărbăţie împotriva smintelilor sau mă supun
cu laşitate puterii lor celei pierzătoare?...................................... 152
Nu l‑am privit eu pe aproapele meu ca pe unealta
necuratelor mele patimi trupeşti?................................................ 153
Nu mi‑am însuşit eu avutul altuia prin vicleşug,
prin luare de mită sau prin alt mijloc?........................................ 160
Nu mă atrage jocul de cărţi?......................................................... 163
Sunt eu cu băgare de seamă faţă de orice zvon
legat de mine şi de ceilalţi oameni?............................................. 164
Nu m‑am obişnuit eu să‑l osândesc pe aproapele meu
la vederea căderii lui în păcat? Mă străduiesc eu să‑i întorc
pe cei rătăciţi pe calea binelui?..................................................... 166
Împlinesc eu cu bună‑credinţă îndatoririle mele?..................... 175
Capitolul III
ÎNDATORIRILE FAŢĂ DE SINE
Înţeleg eu aşa cum se cuvine înaltele trăsături ale
sufletului omenesc?....................................................................... 177
Înţeleg eu înalta menire a omului?.............................................. 179
Înţeleg eu cât de însemnat şi de preţios este omul în
ochii lui Dumnezeu şi de câtă cinstire este el vrednic?............. 189
Apreciez eu valoarea omului?...................................................... 192
Ascult eu glasul conştiinţei mele?................................................ 193
Mă îngrijesc eu de păzirea conştiinţei mele?.............................. 196
În privinţa faptelor bunei credinţe mă sfătuiesc cu trupul în loc
să mă sfătuiesc cu conştiinţa şi Cuvântul lui Dumnezeu?............. 198
În privinţa mântuirii sufletului meu mă sfătuiesc eu cu
părintele meu duhovnic sau mă încred în mine?...................... 201
Mă străduiesc eu să păstrez în inimă darurile harului
lui Dumnezeu?............................................................................... 202
Am eu smerenia creştină în lucrarea mântuirii mele?.............. 203
Alung eu din inima mea gândurile şi dorinţele necurate,
precum cere de la mine a zecea poruncă a lui Dumnezeu?...... 206
Îmi răstignesc eu trupul cu patimile şi poftele lui,
ostenindu‑mă să dobândesc Împărăţia Cerurilor?.................... 213
Mă lupt eu cu patimile la începutul lor sau le las
să se înrădăcineze?......................................................................... 216
Nu mă atrag prea mult cele pământeşti?.................................... 217
Nu mă atrage prea mult citirea cărţilor lumeşti?....................... 218
Nu m‑am molipsit eu de vorbăria deşartă?................................ 219
Nu mă îngrijesc eu prea mult de haine şi podoabe?................. 223
Caut eu să am purtare cuviincioasă în toate împrejurările
vieţii, chiar şi în cele aparent neînsemnate?............................... 224
Nu sufăr eu de duhul tristeţii?..................................................... 225
Sunt eu creştin cu viaţa sau numai cu numele?......................... 229
Nu sunt eu prea îngăduitor cu iubirea de sine?
Nu mă trufesc înaintea celorlalţi? Nu sunt prea egoist?
Nu mă dedau plăcerilor trupeşti, văzând în ele ţelul vieţii?.... 232
Nu sunt eu nepăsător faţă de aşa‑numitele păcate ale neştiinţei?.. 237
Care duh mă călăuzeşte – Duhul lui Dumnezeu
sau duhul lumii acesteia?.............................................................. 246
Mă căiesc eu pentru păcatele ce le‑am săvârşit?........................ 253
Mă îngrijesc eu de sufletul meu să nu îl pierd, cum şi‑a
pierdut drahma femeia pomenită în pilda Domnului?
Îl caut eu cu aceeaşi sârguinţă, ca ea?.......................................... 258
Nu sunt, oare, molipsit de duhul nesimţirii şi nu sunt
asemenea fecioarelor nebune?..................................................... 261
Priveghez eu cu duhul?................................................................. 265
Nu am început să cad în acea stare, în care îmi va fi
cu neputinţă să mă pocăiesc?....................................................... 267
Plâng eu pentru păcatele mele?................................................... 271
Nu sunt eu asemenea smochinului neroditor,
bun numai pentru tăiere?.............................................................. 275
Nu m‑am îndoit eu de existenţa vieţii
de dincolo de mormânt?............................................................... 279
Îmi aduc eu aminte cât mai viu de chinul veşnic
şi de viaţa veşnică?......................................................................... 283
Cuget eu la mântuirea mea?......................................................... 289
Lupt eu cu toate armele lui Dumnezeu în lupta cu ispitele
aduse de vrăjmaşul mântuirii noastre?....................................... 296
Nu îmi atribui eu dreptul la Împărăţia lui Dumnezeu,
având simţământul îndreptăţirii de sine, ca fariseul?............... 298
Nu îmi pierd eu nădejdea de a‑mi îndrepta şi a‑mi găti
sufletul spre mântuire?................................................................. 303
ÎNDEMN CĂTRE OMUL PĂCĂTOS....................................... 306
PARTEA A II‑A
ÎNAINTEA SFINTEI ÎMPĂRTĂŞANII
Hristos bate la sufletul omului..................................................... 311
Trebuie să dobândim fericirea de a veni la Hristos şi de a ne
apropia cu vrednicie de Împărtăşirea Sfântului Său Trup....... 312
Pâinea Cerească.............................................................................. 314
Roadele împărtăşirii cu Sfintele lui Hristos Taine..................... 315
Exemple din vieţile sfinţilor, ce arată că în Taina Împărtăşaniei
(a Euharistiei) sub forma pâinii se dă adevăratul Trup al lui
Hristos şi sub forma vinului – adevăratul Sânge al Domnului.... 317
Minuni săvârşite în timpul împărtăşirii
cu Trupul şi Sângele lui Hristos................................................... 322
Mare este cinstea creştinilor, ce se învrednicesc
de Sfânta Împărtăşanie.................................................................. 329
Îndemnuri la împărtăşirea deasă cu Sfintele Taine................... 330
Cugetări ale Sfinţilor Părinţi şi învăţători ai Bisericii
despre pregătirea vrednică a credincioşilor
pentru Taina Împărtăşaniei.......................................................... 331
Învăţătură pentru cei ce se feresc de Sfânta Împărtăşanie........ 332
Cum vine pedeapsa lui Dumnezeu pentru împărtăşirea
cu nevrednicie cu Sfintele Taine sau purtarea nelegiuită
faţă de ele........................................................................................ 333
Puterea tămăduitoare a Sfintelor lui Hristos Taine................... 337
Istorisiri din vieţile sfinţilor vieţuitori ai pustiei
şi ale sfinţilor mucenici, care arată cu câtă osârdie căutau ei
să se împărtăşească cu Sfintele lui Hristos Taine....................... 343
Iisus Hristos este prezent în Taina Euharistiei ca Dumnezeu
desăvârşit şi Om desăvârşit şi, în acelaşi timp,
în fiecare părticică a Darurilor Euharistice................................. 359
În persoana preotului săvârşeşte Taina Împărtăşaniei
Însuşi Iisus Hristos......................................................................... 360
Concluzii dogmatice şi morale, ce reies din învăţătura despre
prefacerea pâinii şi a vinului în Trupul şi Sângele lui Hristos...... 361
Cugetările Sfântului Dimitrie al Rostovului despre
Sfânta Taină a Împărtăşaniei........................................................ 362
Ce este Împărtăşania?.................................................................... 365
Mărturii din Sfânta Scriptură despre Sfânta Împărtăşanie......... 367
Învăţătura Bisericii despre Taina Euharistiei............................. 370
La vreme de boală nu trebuie să ne temem să chemăm
preotul spre a ne spovedi şi a ne împărtăşi cu Sfintele Taine.. 377
Pregătirea dinainte de moarte a omului..................................... 380
Orice muribund trebuie să‑şi dorească din toate puterile
sufletului său să se împărtăşească cu Sfintele
şi de viaţă făcătoarele lui Hristos Taine...................................... 382
Cât de binefăcătoare sunt liturghiile şi rugăciunile Bisericii,
săvârşite pentru cei adormiţi........................................................ 385
Despre rugăciunile pregătitoare pentru Sfânta Împărtăşanie
şi despre cum trebuie să ne purtăm în vremea împărtăşirii
cu Sfintele Taine............................................................................. 391
Înaintea Potirului Vieţii împacă‑te cu vrăjmaşii tăi................... 391
Învăţătură înaintea Sfintei Împărtăşanii..................................... 395
Învăţătură către cei ce se pregătesc pentru Sfânta Împărtăşanie
Simţămintele inimii creştinului, care se apropie de
primirea Sfintelor lui Hristos Taine............................................. 408
Cred, Doamne!............................................................................... 409
Învăţătura ortodoxă despre Taina Împărtăşaniei
şi scopurile instituirii ei................................................................. 411
Cuvânt după împărtăşirea cu Sfintele lui Hristos Taine.......... 419
Cu voi este Domnul! Cuvânt după Sfânta Împărtăşanie
către cei ce s‑au împărtăşit............................................................ 421
Cine merge astăzi pe calea apostolilor şi cine pe calea lui Iuda?.... 427
Rânduielile bisericeşti cu privire la Sfânta Împărtăşanie......... 429
ÎNCHEIERE.
Scurtă tâlcuire a Dumnezeieştii Liturghii, în vremea căreia
se săvârşeşte Taina Împărtăşaniei ............................................... 435Comentarii clienti: